கோடுகளில் புதைந்த கலகம்

      மோனிகா தனது சிறையின் அறைகளுக்குள் வரலாறு, தத்துவம் மற்றும் அரசியலை எழுதிய கிராம்ஷி “விளிம்புநிலை (subaltern)” என்ற சொல்லை முன்வைத்தார். அக்காலம் முதலாகவே அச்சொல் வரலாற்றியலாளர்களால் கையாளப்பட்டு வந்துள்ளது. அடக்குமுறைக்குட்பட்டவர்களாகவும் சமூகத்தின் அதிகார அடுக்குகளில் கீழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டவர்களாகவும்[…]

Read more